mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
SUSCO คุมเข้มด้าน ?ความปลอดภัย? จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบร
บริษัท ซัสโก้ จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิง ตระหนักถึง ?ความปลอดภัย? อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบและข้อควรปฏิบัติต่างๆอย่างถูกต้อง โดยได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งนับเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัย รวมไปถึงการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ? กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 มีข้อระบุไว้ว่า ให้ผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ต้องจัดฝึกอบรมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยให้แก่บุคลากร เพื่อความปลอดภัยและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ต่อนักธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศ โดย ซัสโก้ ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้แก่บุคลากร ให้รู้ถึงวิธีการเติมน้ำมันอย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเสริมความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่เกิดจากสถานีบริการน้ำมัน โดยตรงตามกฎกระทรวงพลังงาน เรื่องคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 ทุกประการ อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักของการดำเนินการต่างๆ นั้น มุ่งเน้น ให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด?

ทั้งนี้ ซัสโก้ ได้ ดำเนินการจัดฝึกอบรม ?หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง? ให้แก่พนักงานบริการในสถานนีน้ำมันอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา จนถึง ณ ปัจจุบัน รวมจำนวน 12 รุ่น โดยยังมีนโยบายและแผนที่ชัดเจน ในการส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรต่อไปอีกในระยะยาว เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและดูแลลูกค้าประชาชนให้ได้รับความมั่นใจ เมื่อเข้ามาใช้บริการ ภายในปั๊มน้ำมันซัสโก้ ทุกสาขาทั่วประเทศ

PR FOCUS   2018-03-16
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ